• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • 210-6400013

  teaypoik@gmail.com

 • 9:00-15:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

 

Tο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν.3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και χορήγησε παροχές στα μέλη του στην Ελλάδα.

Βασικός σκοπός του είναι η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του για τη συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Αποτελεί το μοναδικό εν λειτουργία ΤΕΑ που παρέχει συμπληρωματική δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα μέλη του.

To TEA-YΠΟΙΚ κατά τη χρονική περίοδο 2004-2011 κάλυψε πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας μελών του σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων μελών (κύριων και εξαρτώμενων) που αριθμούσε το Ταμείο την 1.1.2012, ημερομηνία αναστολής των παροχών του, ξεπερνούσε τα 33.500 άτομα, καθιστώντας το Ταμείο το πολυπληθέστερο ΤΕΑ της αγοράς.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την αναστολή χορήγησης παροχών την 1.1.2012, ενεργοποιείται εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, εξασφαλίζοντας στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή εισφορά, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ):

 • Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε αντίθεση με τον αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα της ιδιωτικής ασφάλισης
 • Υιοθετούν χρηστή διοίκηση, διασφαλίζουν διαφάνεια και ανταποδοτικότητα των εισφορών
 • Αποσκοπούν στη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ασθένειας κ.ά
 • Οι εισφορές στα ΤΕΑ απαλλάσσονται από φόρο ασφαλίστρου και αμοιβές διαμεσολαβούντων, εξασφαλίζοντας χαμηλότερη επιβάρυνση για τα μέλη τους έναντι αντίστοιχων εξόδων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
 • Αποτελούν μορφή ασφάλισης ευρέως διαδεδομένη διεθνώς ενώ στην Ε.Ε. συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης
 • Εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα βάσει του Ν.4172/2013, με εξαίρεση της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα του μέλους
 • Υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις Κρατικές Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Ορκωτούς/Εσωτερικούς ελεγκτές)