• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

15_xronia
home_header1

 

 

 

 

Tο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε και χορήγησε παροχές στα μέλη του κατ’ εφαρμογή του Ν.3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα επαγγελματικά ταμεία και ο 2ος πυλώνας ασφάλισης στην Ελλάδα.

Βασικός σκοπός του είναι η σε προαιρετική βάση παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του για τη συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Αποτελεί το μοναδικό εν λειτουργία ΤΕΑ που παρέχει συμπληρωματική, ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη στα μέλη του.

To TEA-YΠΟΙΚ κατά τη χρονική περίοδο 2004-2011 κάλυψε ασφαλιστικά πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας μελών του σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, καταβάλλοντας σε αποζημιώσεις ποσά άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός ασφαλισμένων μελών (κύριων και εξαρτώμενων) που αριθμούσε το Ταμείο την 1η Ιανουαρίου 2012, ημερομηνία αναστολής των παροχών του, ξεπερνούσε τα 33.500 άτομα, καθιστώντας το Ταμείο το πολυπληθέστερο ΤΕΑ του κλάδου των επαγγελματικών ταμείων της χώρας.

Από 1η Οκτωβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών τροποποίησης του Καταστατικού και έγκρισης αυτού από πλευράς εποπτικών αρχών, προχώρησε σε πλήρη επαναλειτουργία και ενεργοποίηση των παροχών που προβλέπονται στο Καταστατικό και τον Οδηγό Μέλους του Ταμείου, εξασφαλίζοντας στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή ετήσια εισφορά, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.

Το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την 1.10.2017 - ημερομηνία επανέναρξης χορήγησης παροχών στα μέλη του - αριθμούσε 4.451 κυρίως μέλη (συναδέλφισσες/συναδέλφους) και συνολικά άνω των 10.200 μελών (σύζυγοι και τέκνα). Έκτοτε, ο πληθυσμός ασφαλισμένων μελών του Ταμείου διευρύνεται με σταθερά αυξητικό ρυθμό καθώς με τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) μηνών ενεργούς επαναλειτουργίας (31.12.2018) το Ταμείο αριθμούσε 4.986 κυρίως ασφαλισμένους και συνολικά 11.422 μέλη, σημειώνοντας αύξηση 13,6%. Ο πληθυσμός του Ταμείου αναμένεται μελλοντικά να μεγεθυνθεί σημαντικά καθώς ήδη από τον Μάρτιο του 2018 έχει ενεργοποιηθεί από το Δ.Σ. η σχετική διάταξη του ισχύοντος Καταστατικού για τη διεύρυνση των δικαιούχων εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε συναδέλφους άλλων κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιείται σταδιακά και η πληθυσμιακή διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε άλλες υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

Το 2019 μετά την έγκριση των νέων τροποποιήσεων του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 48Β - 18.1.2019) από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις λοιπές εποπτικές αρχές, η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενεργοποίησε και νέο κλάδο παροχών προς όφελος των ασφαλισμένων του μελών και συγκεκριμένα τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο νέος αυτός κλάδος αφορά τη χορήγηση Εφάπαξ παροχής ή/και Σύνταξης για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων του.

 

Σημαντικά μεγέθη του Ταμείου - 1.3.2019

5.035

κυρίως μέλη

6.525

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

11.560

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ

9.619

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

730

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

582.397

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ

Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

TRAIN_FINAL