• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Το νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016, Άρθρο 5) ορίζει αναλυτικά στο άρθρο 5 ότι η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται στις εξής περιπτώσεις:
1. Όταν ο ασφαλισμένος παραιτείται, συνταξιοδοτείται ή απολύεται. Επιπλέον, όταν ο ασφαλισμένος μετατάσσεται υπηρεσιακά σε φορέα του δημοσίου τομέα που δεν συνεργάζεται με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ο ίδιος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της καταβολής των εισφορών του μέσω της μισθοδοσίας του νέου φορέα στον οποίο έχει μεταταγεί. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς το Ταμείο αίτημα διαγραφής βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού.
2. Όταν ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 7 παρ. 10 Ν.3029/2002.
3. Όταν ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. ιδίως στις περιπτώσεις που το μέλος:
α) Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό.
β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του.
γ) Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
δ) Παραπλανά το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
4. Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου επέρχεται, εφόσον συντρέχει μεταγενέστερη έκλειψη μιας αναγκαίας, κατά το νόμο ή το ισχύον Καταστατικό, προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου.
5. Τις ίδιες στερήσεις και με τους ίδιους όρους υφίστανται και οι δικαιούχοι παροχών γενικότερα.