• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Τα αποθεματικά του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), κατά την περίοδο πριν την αναστολή των παροχών του στις 1.1.2012, είχαν τοποθετηθεί σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα διαθέσιμά του σε διάφορους καταθετικούς (κυρίως προθεσμιακούς) λογαριασμούς σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας τον καλύτερο συνδυασμό ασφάλειας και αποδοτικότητας.

Την 24.2.2012 το Ελληνικό Δημόσιο απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τους κατόχους προσδιορισμένων τίτλων ΟΕΔ ελληνικού δικαίου, για εθελοντική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του στις 7.3.2012 απέρριψε την εν λόγω πρόταση, αποκλειστικά για λόγους βιωσιμότητας του Ταμείου.

Εντούτοις, τo TEA – ΥΠΟΙΚ συμμετείχε υποχρεωτικά (λόγω ενεργοποίησης των Ρητρών Συλλογικής Δράσης CACs από την Ελληνική Κυβέρνηση) στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ με το σύνολο των επιλέξιμων ΟΕΔ που είχε στην κατοχή του, η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε 3.000.000,00€.

Στο πλαίσιο αυτό η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε από την έκθεση των ορκωτών-ελεγκτών του Ταμείου κατά τη χρήση 2011 ανήλθε σε 1.329.900€. Σημειώνεται ότι υπήρξε επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 712.360,50€ από την αποτίμηση (με την τιμή που διαμορφώθηκε την 12/06/2012, 1η ημέρα διαπραγμάτευσής τους, μετά το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+) του τρέχοντος χαρτοφυλακίου ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 945.000€, η οποία αποτυπώθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου του 2012.

Η υποχρεωτική (λόγω ενεργοποίησης των CACs) συμμετοχή του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ έπληξε σοβαρά τα αποθεματικά του και, σε συνδυασμό με τη διακοπή (ήδη από το έτος 2010) χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, δημιούργησε οξύτατο πρόβλημα βιωσιμότητας του Ταμείου. Αυτή σε συνδυασμό με την μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου κατά 60% το 2010, η διακοπή της χρηματοδότησης για το έτος 2011 και η διαφαινόμενη διακοπή χρηματοδότησης του Ταμείου από το 2012 και εντεύθεν, ανάγκασε το Δ.Σ. του Ταμείου στη συνεδρίασή του της 12.12.2011 να προβεί σε αναστολή όλων των παροχών υγείας από 1.1.2012.

Το Ταμείο διατηρεί στο μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιό του, μετά την ανταλλαγή, ΟΕΔ συνολικής ονομαστικής αξίας 945.000€, λήξεως από το 2023 έως το 2042.

Θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε." efg eurobank ergasias 416x416

Διαχειριστής του χαρτοφυλακίου είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ." asset mngmnt logo

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ