• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο:
- Εξιτήριο (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
- Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια από το εξιτήριο (πρωτότυπη)
- Πρωτότυπη απόδειξη δαπανών, εάν υπάρχει
- Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο φαίνεται ο ΙΒΑΝ

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εσωτερικού εντός Δικτύου:
- Δεν κατατίθεται αίτηση αποζημίωσης εφόσον η συμμετοχή του Ταμείου γίνεται απευθείας στην Κλινική.

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εσωτερικού εκτός Δικτύου:
- Εξιτήριο
- Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
- Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών
- Αντίγραφο τιμολογίου ΚΦΑ ή βεβαίωση κλινικής από την οποία θα προκύπτει το ΚΕΝ της νοσηλείας και η συμμετοχή του ΚΦΑ
- Απορριπτική απόφαση συμμετοχής ΚΦΑ ή υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου
- Αντίγραφα παραστατικών δαπανών και πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή ασφαλιστικής, σε περίπτωση που ο φορέας συμμετείχε απολογιστικά στη δαπάνη
- Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο φαίνεται ο ΙΒΑΝ

Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική Εξωτερικού:
- Εξιτήριο
- Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό που προέβη στη χειρουργική επέμβαση, εφόσον δεν προκύπτει από το εξιτήριο
- Πρωτότυπη βεβαίωση ΚΦΑ ή και ασφαλιστικής
- Αντίγραφα παραστατικών δαπανών
- Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο φαίνεται ο ΙΒΑΝ

Ειδικά για το εξωτερικό ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά, μόνο που συνυποβάλλονται και θεωρημένα και μεταφρασμένα από αρμόδιες αρχές.