• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Ανώτατο ετήσιο όριο ανά οικογένεια (κύριο μέλος και εξαρτώμενα)

Ισχύει ετήσιο όριο 50.000€ ανά οικογένεια, για όλες τις παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
Σε περίπτωση που σύζυγοι έχουν και οι δύο την δυνατότητα υπαγωγής στο Ταμείο ως κυρίως μέλη, τότε θα μπορούν εναλλακτικά:
- Να ασφαλιστούν και οι δύο ως κύρια μέλη (και τα τέκνα θα εγγραφούν ως εξαρτώμενα σε έναν από τους δύο συζύγους)
- Να ασφαλιστεί ο ένας ως κύριο μέλος και ο άλλος ως εξαρτώμενο

Δικαιούχοι παροχών

Κύρια μέλη, σύζυγοι και τέκνα υπό προϋποθέσεις. Οι παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι ίδιες για τα κύρια και τα εξαρτώμενα μέλη. Κατ’ εξαίρεση:
- Στα ανασφάλιστα τέκνα ηλικίας από 18 έως 25 χορηγείται μόνο το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο
- Στους υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία χορηγείται μόνο αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου για Ιδιωτικό Νοσοκομείο και μόνο το χειρουργικό επίδομα για Δημόσιο Νοσοκομείο, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας τους


Έναρξη Ασφαλιστικής Κάλυψης (Περίοδος Αναμονής)

Για όλες τις παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ισχύουν τα εξής:

Για νοσηλείες με ημερομηνία εισόδου από 01/02/2019 και έπειτα:

- Για ατύχημα και μόνο, άμεση κάλυψη από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το ΔΣ.
- Για ασθένεια, έξι (6) μήνες αναμονή από την ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το Δ.Σ.

Διατήρηση παροχών ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στα εξαρτώμενα μέλη, σε περίπτωση θανάτου του κυρίως μέλους

Ο/η σύζυγος και τα τέκνα, ως εξαρτώμενα μέλη του εκλιπόντος άμεσα ασφαλισμένου-κυρίως μέλους του Ταμείου, διατηρούν την ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους. Τα τέκνα μέχρι την ημερομηνία που ορίζει το καταστατικό και ο οδηγός μέλους (25 έτη) και ο/η σύζυγος, μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους.

Παραγραφή αξιώσεων αποζημίωσης

Σε κάθε περίπτωση, οι αξιώσεις των μελών για τη χορήγηση των παροχών παραγράφονται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της νοσηλείας, εφόσον τα μέλη δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση εντός του οριζόμενου ως άνω διαστήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται σε καθυστέρηση του ΦΚΑ ως προς την απολογιστική εκκαθάριση δαπανών.

Εξαιρέσεις

Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Καταστατικό και τον οδηγό μέλους

Σοβαρές Παθήσεις

Δείτε αναλυτικά στο pdf