• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Ως Δίκτυο Συμβεβλημένων Κλινικών (εφεξής Δίκτυο) με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζονται οι ακόλουθες:

 • Ευρωκλινική Αθηνών
 • Ευρωκλινική Παίδων
 • Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
 • Όμιλος Βιοκλινικής:
  • Βιοκλινική Αθηνών
  • Βιοκλινική Πειραιά
  • Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Για νοσηλεία στο Δίκτυο εφαρμόζεται απευθείας κάλυψη από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ενώ ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το ποσό της συμμετοχής που του αναλογεί.

Καλυπτόμενη Θέση Νοσηλείας

- Τρίκλινο Δωμάτιο
- Η παροχή αποζημιώνεται σύμφωνα με τα ποσοστά που περιγράφονται στην υπο-ενότητα «Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας» κατωτέρω.
- Σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης νοσηλείας, η διαφορά επί του νοσηλίου για τρίκλινο δωμάτιο εξαιρείται πλήρως από την αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο.

Χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ)

Για νοσηλεία εντός Δικτύου, η χρήση ΚΦΑ είναι υποχρεωτική.

Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία

Εκπιπτόμενο ποσό 1.000 €. Το ποσό παρακρατείται πριν την εφαρμογή των ποσοστών συμμετοχής του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και εφόσον έχει γίνει προσαρμογή του αιτούμενου ποσού με βάση τους περιορισμούς που ισχύουν.

Δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό στις εξής περιπτώσεις:

 • Για νοσηλείες που αφορούν σε κάποια από τις 110 σοβαρές παθήσεις που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα του Καταστατικού.
 • Για διαδοχικές νοσηλείες εντός 90 ημερών για την ίδια αιτία νοσηλείας, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό των 1000€ έχει παρακρατηθεί από τις προηγούμενες νοσηλείες. Για τον υπολογισμό των 90 ημερών, θα υπολογίζεται η ημερομηνία εξόδου της πρώτης νοσηλείας. 
 • Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί εκκαθάριση και συμμετοχή από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, πριν το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, με ποσό μεγαλύτερο των 1000€. Αν η συμμετοχή της ασφαλιστικής είναι μικρότερη των 1000€, τότε ισόποσα μειώνεται και το εκπιπτόμενο που θα παρακρατηθεί από τη συγκεκριμένη νοσηλεία. 

Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας (μετά τη συμμετοχή του ΚΦΑ)

Για νοσηλεία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός Δικτύου, η αναγνώριση των δαπανών νοσηλείας από το TEA ΥΠΟΙΚ, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού, ορίζεται με την ακόλουθη μεθοδολογία:

 • Εάν η συμμετοχή του ΚΦΑ ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% στη συνολική δαπάνη νοσηλείας μειωμένη κατά τις ιατρικές αμοιβές, τότε η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ΚΦΑ και του εκπιπτόμενου ανέρχεται σε:
  • 100% (για τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Τρίκλινο)
  • 80% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
  • 60% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Μονόκλινο).
 • Εάν η συμμετοχή του ΚΦΑ ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 20% στη συνολική δαπάνη νοσηλείας μειωμένη κατά τις ιατρικές αμοιβές, τότε η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ΚΦΑ και του εκπιπτόμενου ανέρχεται σε:
  • 80% (για τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Τρίκλινο)
  • 70% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Δίκλινο)
  • 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA ΥΠΟΙΚ - Μονόκλινο)

Επισημάνσεις:
Σε περίπτωση προγραμματισμένης εισαγωγής μέλους σε τρίκλινο, αν με υπαιτιότητα της Κλινικής του Δικτύου δεν υπάρχει διαθέσιμο τρίκλινο που δικαιούται ο ασφαλισμένος, θα γίνεται νοσηλεία σε μεγαλύτερη θέση χωρίς να λογίζεται ως αναβάθμιση. 
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στην μονάδα Δικτύου την οποία επισκέπτεται ο ασφαλισμένος, το Δίκτυο με δική του ευθύνη θα μεταφέρει τον ασθενή στην εγγύτερη μονάδα εντός δικτύου στην ίδια πόλη. Σε περίπτωση που ούτε και εκεί υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, τότε το Δίκτυο θα μεταφέρει τον ασθενή σε κοντινή ιδιωτική κλινική ικανή να καλύψει το περιστατικό, το οποίο θα καλύπτεται ως νοσηλεία εντός Δικτύου.

Καλυπτόμενες Δαπάνες Νοσηλείας βάσει Καταστατικού

 • Έξοδα δωματίου και τροφής/ εντατικής
 • Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, αίμα και πλάσμα αίματος, οξυγόνο, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μέλους σε Νοσηλευτική Μονάδα.
 • Αμοιβές ιατρικού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού της Νοσηλευτικής Μονάδας (συμπεριλαμβανομένων και των φυσιοθεραπειών), όταν κρίνονται αναγκαίες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και σύμφωνα με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια.
 • Από τα πρόσθετα υλικά καλύπτονται μόνο όσα είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (π.χ. προσθετικές βαλβίδες, υλικά αγγειοπλαστικής, υλικά αρθροπλαστικής κτλ.). Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην δαπάνη των υλικών είναι σύμφωνη με το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου για τις δαπάνες νοσηλείας, όπως ορίζεται για κάθε Νοσηλευτικό ίδρυμα
 • Δότες μοσχευμάτων: Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας, χειρουργείων κλπ για τον Δότη.
 • Γαστρικός δακτύλιος & μπαλονάκι: Καλύπτονται μετά από προέγκριση του Ταμείου και μόνο στις περιπτώσεις νοσογόνου παχυσαρκίας

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν κατά τη νοσηλεία δαπάνες μη σχετιζόμενες άμεσα με την αιτία νοσηλείας, τότε το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν θα συμμετέχει στην κάλυψη αυτών.
Εξαιρούνται επίσης δαπάνες για αποκλειστική νοσοκόμα.

Αμοιβή Χειρούργου, βοηθού Χειρούργου και Αναισθησιολόγου

 • Στις Κλινικές εντός Δικτύου οι αμοιβές χρεώνονται βάσει τιμοκαταλόγου που έχει συμφωνηθεί με το Ταμείο.
 • Εφαρμόζονται τα ποσοστά συμμετοχής ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα « Συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας».