• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Ασφάλιση - Εισφορές

 • Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Το δικαίωμα εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1 του Οδηγού Μέλους. Συνοπτικά επισημαίνεται ότι, δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Οικονομικών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών. Περαιτέρω, και βάσει ορισμένων διαδικασιών, δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

 • Ήμουν μέλος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πριν την αναστολή των παροχών του από 01.01.2012. Είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω εκ νέου αίτηση εγγραφής ή θεωρούμαι αυτοδίκαια μέλος του Ταμείου μετά την επαναλειτουργία του;

  Όχι δεν θεωρήστε μέλος του Ταμείου μετά την ενεργή επαναλειτουργία του με την δημοσίευση του Νέου Καταστατικού (11.11.2016). Θα πρέπει να καταθέσετε εκ νέου αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποδεχόμενος και την καταβολή μηνιαίας εισφοράς που θα παρακρατείται από την μισθοδοσία σας.

 • Πώς μπορώ να γίνω μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Ταμείο έπειτα από αίτηση ένταξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού του Ταμείου και του Οδηγού Μέλους που ισχύει την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης. Η αίτηση αυτή είναι διαθέσιμη είτε από τα γραφεία του Ταμείου είτε μέσω διαδικτύου (internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (www.teaypoik.gr) και συνυποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3 του Οδηγού Μέλους.

 • Ποιο είναι το ύψος των εισφορών για τα μέλη του Ταμείου;

  Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2 του Οδηγού Μέλους επιγραμματικά ισχύουν τα εξής ποσά:

  Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
  Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
  Εισφορά Συζύγου(ως εξαρτώμενου μέλους) 7 €
  Εισφορά Τέκνων (ανεξαρτήτως αριθμού αυτών) 7 €
  Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €
  Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό) 25 €

   

 • Ποια είναι η ημερομηνία ένταξής μου στο Ταμείο και πότε ξεκινάει η παρακράτηση της εισφοράς μου;

  Ημερομηνία ένταξης στο Ταμείο είναι η πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη συνεδρίαση ΔΣ που ενέκρινε την εγγραφή σας. Εισφορές αρχίζουν να υπολογίζονται από την ίδια ημερομηνία.
  Σε περίπτωση που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί οι κρατήσεις από την υπηρεσία μισθοδοσίας σας για το μήνα αυτό χωρίς να έχει γίνει κράτηση για εσάς, τυχόν ποσά εισφορών αναζητούνται αναδρομικά από την επόμενη μισθοδοσία.
  Ειδικά για τα νεογέννητα τέκνα, ο κυρίως ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ασφάλισής τους στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως εξαρτώμενο μέλη το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη γέννησή τους, ώστε αυτά να θεωρούνται ασφαλισμένα από την ημερομηνία γέννησης, διαφορετικά ισχύουν τα όσα περιγράφονται ανωτέρω.

  Η παρακράτηση της εισφοράς ξεκινά αμέσως μετά την έγκριση της αιτήσεως σας από το Δ.Σ. του Ταμείου και εγγραφής σας στο νέο μητρώο ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Τι γίνεται εάν παραιτηθώ ή συνταξιοδοτηθώ;

  Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις και επιπλέον απόλυσης, το ισχύον Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προβλέπει την απώλεια της ιδιότητας του κυρίως μέλους και συνεπώς την διαγραφή από το Ταμείο. Ταυτόχρονα επέρχεται αυτόματη απώλεια της κάλυψης και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 4 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Ο/η σύζυγός μου που ήταν εγγεγραμμένο κυρίως μέλος στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ απεβίωσε. Μπορούμε εγώ και τα παιδιά μου να συνεχίσουμε να είμαστε μέλη του Ταμείου;

  Φυσικά και μπορείτε. Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μέλους στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1, περίπτωση ε΄.

  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα προς το Ταμείο και να αναλάβετε την καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών σας σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου.

 • Τι ισχύει για την εγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ως κυρίως μέλη στο Ταμείο;

  Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο επιλογές για τα παντρεμένα ζευγάρια ασφαλισμένων. Ή η εγγραφή και των δύο ως κυρίως μελών με τα προστατευόμενα να δηλώνονται από τον έναν από τους δύο συζύγους ή ο ένας από τους δύο συζύγους να εγγραφεί ως κυρίως μέλος και να εγγράψει ως εξαρτώμενα- προστατευόμενα μέλη τα παιδιά αλλά και τον/την σύζυγο. Η διαφορά έγκειται στις καταβαλλόμενες μηνιαίες εισφορές των 10 € (κυρίως μέλος) και των 7 € (εξαρτώμενο) αλλά κυρίως στο ότι το κάθε κύριο μέλος απολαμβάνει ετήσιο οικογενειακό όριο 50.000 € για τις παροχές Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • 1

Παροχές

 • Από πότε αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη η δική μου και των προστατευόμενων μελών μου;

  Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3, περίπτωση γ΄ αναλύεται η χρονική περίοδος κάλυψης καθώς και το τι ισχύει σε έκτακτα περιστατικά (ατυχήματα ή επείγοντα περιστατικά).  Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης τους στο Ταμείο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ατυχήματος ή επείγοντος περιστατικού, συνεπεία ασθενείας, η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά άμεσα από την ημερομηνία ένταξης.

 • Τι θεωρείται επείγον περιστατικό;

  Σύμφωνα και με τον Οδηγό Μέλους, ενότητα 3.10, παράγραφος 4, ως επείγον περιστατικό θεωρείται η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης υγείας.

  Συνεπώς, προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα και υποχρεωτικά και οι δύο (2) συνθήκες:

  • Απρόβλεπτο / αιφνίδιο συμβάν
  • Σοβαρός κίνδυνος σημαντικής επιδείνωσης της υγείας ή και θάνατος

  Από την ως άνω περιγραφή, γίνεται κατανοητό ότι δεν καλύπτονται το πρώτο εξάμηνο περιστατικά που ενώ μεν αφορούν σε ιατρική αντιμετώπιση περιστατικού που οδηγεί σε επιδείνωση της υγείας είναι ωστόσο προγραμματισμένα και όχι αιφνίδια (π.χ. χημειοθεραπείες, προγραμματισμένα χειρουργεία κ.α.).

  Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις:
  - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02 Διευκρινήσεις για την έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
  - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03 Αναγκαίες Διευκρινήσεις για τις παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
  - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09 (Διευκρινήσεις επί λειτουργικών θεμάτων)

 • Ποια θα είναι η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ σε Δημόσιο Νοσοκομείο;

  Το Ταμείο χορηγεί ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ανά διανυκτέρευση, καθώς και χειρουργικό επίδομα, με βάση τους όρους της ενότητας 3.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Πως προκύπτει η συμμετοχή του Ταμείου αν νοσηλευτώ σε κλινική εκτός Δικτύου;

  Η συμμετοχή σε περιστατικά εκτός Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες 3.3. και 3.4.1 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Οδηγό Μέλους, καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο

 • Τι είναι τα ΚΕΝ;

  Τα ΚΕΝ είναι ένας γενικευμένος τιμοκατάλογος νοσηλίων που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ (ΚΦΑ), ο οποίος καθορίζει το κόστος και τη μέση διάρκεια νοσηλείας για κάθε περιστατικό νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στους μέσους όρους νοσηλίων και χρησιμοποιούνται για την ταχεία και εύκολη τιμολόγηση των περιστατικών, ανεξάρτητα του ακριβούς αριθμού χρεώσεων και του ακριβούς κόστους νοσηλείας που πραγματικά υπήρξε.

  Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον οδηγό μέλους, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική του Δικτύου, όπου δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ΚΕΝ.
  Η λίστα των ΚΕΝ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στην ενότητα Παροχές – Ιδιωτική Κλινική Εκτός Δικτύου (ΦΕΚ 946 Β’ /27.03.2012).

  Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης ΚΕΝ για το περιστατικό, τότε ως ανώτατο όριο συμμετοχής του ΤΕΑΥΠΟΙΚ θα ορίζεται το ακριβές ποσό συμμετοχής του ΚΦΑ στο περιστατικό.

 • Πως προκύπτει η συμμετοχή μου αν νοσηλευτώ σε κλινική Δικτύου;

  Αναλόγως της θέσης νοσηλείας που θα επιλεγεί, καθώς και του ύψους της συμμετοχής του ΚΦΑ στο σύνολο δαπανών νοσηλείας πλην ιατρικών αμοιβών, σύμφωνα με την ενότητα 3.3 και 3.4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

  Το Ταμείο θα συμμετάσχει απευθείας στην κλινική, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι μη παρακράτησης) με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τις ως άνω συνθήκες, και το μέλος θα επιβαρυνθεί με τη διαφορά συν το εκπιπτόμενο.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Οδηγό Μέλους, καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο

 • Ποια θέση νοσηλείας δικαιούμαι σε ιδιωτική κλινική (εντός ή εκτός δικτύου);

  Η δικαιούμενη θέση νοσηλείας είναι το τρίκλινο δωμάτιο. Σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης επέρχεται μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα 3.3 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Με ποιες Ιδιωτικές Κλινικές είναι συμβεβλημένο το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Ως Δίκτυο Συμβεβλημένων Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζονται οι ακόλουθες:

  • Ευρωκλινική Αθηνών
  • Ευρωκλινική Παίδων
  • Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
  • Όμιλος Βιοκλινικής:
   • Βιοκλινική Αθηνών
   • Βιοκλινική Πειραιά
   • Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
  • Άνασσα Βόλου
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε περίπτωση νοσηλείας εντός Δικτύου;

  • Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των εξόδων από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
  • Μη εφαρμογή του ορίου ΚΕΝ στο αποζημιούμενο ποσό.
  • Δεν καταβάλλει το μέλος στην Ιδιωτική Κλινική το σύνολο των εξόδων της νοσηλείας του, παρά μόνο την συμμετοχή του στα έξοδα. Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καλύπτεται απευθείας προς την Κλινική.
  • Ιδιαίτερα χαμηλή κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας, με σημαντικές εκπτώσεις στον τιμοκατάλογο ιδιώτη που μειώνουν και τη συμμετοχή του μέλους στο περιστατικό.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η νοσηλεία σε τρίκλινο δωμάτιο εντός Δικτύου, λόγω πληρότητας κλινών, τι θα καλύψει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί σε αναβαθμισμένη θέση και θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου σε τρίκλινο Δωμάτιο.

 • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η νοσηλεία εντός Δικτύου, λόγω πληρότητας κλινών, τι θα καλύψει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί εκτός Δικτύου και το μέλος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου.

 • Είναι υποχρεωτική η χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης για να λάβω αποζημίωση από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Για νοσηλεία στο εξωτερικό ή σε συμβεβλημένη κλινική εντός Δικτύου, η χρήση ΚΦΑ είναι υποχρεωτική. Για νοσηλεία εκτός Δικτύου, η μη χρήση ΚΦΑ επιφέρει μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου (βλ. ενότητα 3.3 Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ).

 • Τι άλλες παροχές προβλέπονται πέρα από νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική;

  Με βάση τους όρους που περιγράφονται στις ενότητες 3.6, 3.7 και 3.8 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

  • Επίδομα Χημειοθεραπείας
  • Επίδομα Ακτινοθεραπείας
  • Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων
  • Επίδομα Συνοδού
  • Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού
  • Επίδομα για νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης
  • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
  • Παροχές Πρωτοβάθμιας (Εξωνοσοκομειακής) περίθαλψης
 • Με ποια διαδικασία μπορώ να λάβω την αποζημίωση μου από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Για νοσηλείες εντός Δικτύου συμβεβλημένων κλινικών προβλέπεται απευθείας συμμετοχή του Ταμείου στο περιστατικό, και το μέλος επιβαρύνεται μόνο με τη συμμετοχή που του αναλογεί.

  Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το μέλος καταθέτει συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης αποζημίωσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα, οι υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το μέλος.

  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 • Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω την αποζημίωσή μου από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ;

  Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.


  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

 • Ποιες δαπάνες δεν καλύπτονται από το Ταμείο;

  Οι εξαιρέσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.9 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, όπως επίσης και στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Ταμείου.

 • 1