• ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
  10678, Αθήνα

 • Τηλεφωνικό Κέντρο

  215-5155318

  24ωρη λειτουργία

 • Γραμματεία

  210-6400013

  9:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) που ιδρύθηκε στις 14.5.2004 και συστάθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 727/14.5.2004 αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002 για την «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με τον οποίο θεσπίστηκε στη χώρα μας ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας ασφάλισης). Η νομική του μορφή είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Βασικός σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του, για τη βελτίωση και συμπλήρωση των παροχών του εκάστοτε Κύριου Φορέα Ασφάλισης (Κ.Φ.Α.), με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Στην ουσία, το Ταμείο λειτουργεί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ στις παροχές του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, όποιος και να είναι αυτός (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π./πλέον ΕΦΚΑ). Υπογραμμίζεται ότι μία απολογιστική σύγκριση (ανά περίπτωση) των παροχών του Κ.Φ.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αναδεικνύει ότι το Ταμείο συμμετείχε στις δαπάνες υγείας των μελών του κατά τη διάρκεια της ενεργούς λειτουργίας του (2004-2011), με ποσά που ήταν πολλαπλάσια του Κ.Φ.Α., ακόμη και εκατοντάδες φορές περισσότερο.

Από την ίδρυσή του, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά στον τομέα των πρόσθετων (ως προς τους Κύριους Φορείς Ασφάλισης) παροχών υγείας και για τον λόγο αυτό προχώρησε σε ειδικές συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα.

Μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποτέλεσαν οι υπάλληλοι των φορολογικών – ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Όλα τα μέλη του είχαν δικαίωμα στις ίδιες παροχές. Σε όλα τα μέλη είχε χορηγηθεί ειδική κάρτα μέλους. Ο αριθμός των μελών αυξομειωνόταν διαχρονικά, ανάλογα με τις προσλήψεις – συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι την 1.1.2012, ημερομηνία αναστολής των παροχών του Ταμείου, ο αριθμός των κύριων μελών ήταν 12.949 (με μέγιστο καταγεγραμμένο αριθμό κύριων μελών στο μητρώο του Ταμείου τα 15.252 μέλη την περίοδο 2004-2011) ενώ ο συνολικός αριθμός κύριων και εξαρτώμενων μελών ήταν 33.777, καθιστώντας το Ταμείο το πολυπληθέστατο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του κλάδου.

Ως προς τα ποσά αποζημίωσης που χορηγήθηκαν από το Ταμείο σημειώνονται τα εξής:

 • Από τις 15.252 ασφαλισμένες οικογένειες έλαβαν αποζημίωση για περιπτώσεις νοσηλείας σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές πάνω από 7.600 οικογένειες.
 • Το Ταμείο χορήγησε αποζημιώσεις σε πάνω από 10.200 κύρια και εξαρτώμενα μέλη κατά τη περίοδο 2004-2011.
 • Καλύφθηκαν από το Ταμείο πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές.
 • Tο συνολικό κόστος των χορηγηθεισών παροχών υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προς τα ασφαλισμένα του μέλη αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ανέστειλε τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του την 1.1.2012. Η απόφαση αυτή ήταν προϊόν δύο γεγονότων. Το πρώτο αφορούσε στην υποχρεωτική (λόγω ενεργοποίησης των CACs) συμμετοχή και του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ της Ελληνικής Κυβέρνησης το 2012 που έπληξε σοβαρά τα αποθεματικά του. Το δεύτερο και βασικότερο γεγονός που οδήγησε στην αναστολή των παροχών ήταν η μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου από τον εργοδοτικό φορέα (Υπουργείο Οικονομικών) κατά 60% το 2010 και η ολική διακοπή της χρηματοδότησής του για τα έτη 2011 και 2012, εξέλιξη που ανάγκασε το Δ.Σ. του Ταμείου στη συνεδρίασή του της 12.12.2011 να λάβει την απόφαση για αναστολή όλων των παροχών υγείας από 1.1.2012.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάλεσε εγγράφως το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ να δηλώσει τις προθέσεις του σχετικά με τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της διοίκησης του Ταμείου για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του και την εν γένει βιωσιμότητά του. Το Δ.Σ. του Ταμείου, ανταποκρινόμενο στις αιτιάσεις της εποπτικής Αρχής, εξέλαβε ομόφωνη απόφαση ανάληψης όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανασυγκρότηση του Ταμείου με σκοπό την βιώσιμη επανεκκίνησή του μέσω της καθιέρωσης εισφορών στα ασφαλισμένα μέλη του, της προαιρετικής εγγραφής μελών και της επακόλουθης άρσης αναστολής των παροχών του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκε σχετική αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ταμείου οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού για την βιώσιμη επαναλειτουργία του. Προϋπόθεση για αυτό, βάσει της αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, είναι η εγγραφή στο Ταμείο ελάχιστου αριθμού 3.000 κύριων μελών. Το νέο τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αφού εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που διήρκησε οκτώ και πλέον μήνες εντός του 2016, έλαβε τελικά την έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 11 Νοεμβρίου 2016 με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’3662).

Από το χρονικό σημείο εκείνο και εντεύθεν, η διοίκηση του Ταμείου έχει δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επαναδραστηριοποίηση του Ταμείου, η οποία θα επικυρωθεί με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου για άρση της αναστολής των παροχών προς τα μέλη του. Η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης τοποθετείται χρονικά στα τέλη του δεύτερου τριμήνου του 2017 καθώς τότε εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες: α) οριστικοποίησης του πίνακα παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προς τα μέλη (μέσω της σύναψης σχετικών συμφωνιών συνεργασίας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας), β) ολοκλήρωσης της διαδικασίας επανεγγραφής των παλαιών μελών και εγγραφής των νέων στο μητρώο του Ταμείου και γ) επικύρωσης του νέου μητρώου ασφαλισμένων μελών από το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.